محل تبلیغات شما

معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستاییایران، شرایط تعیین هیات سرپرستی برای نظام صنفی کشاورزی شهرستان را تشریح کرد و اظهارداشت: به استناد ماده 9 اساسنامه نظام صنفی کشاورزی شهرستان، عدم رعایت تکالیف اعضاءدر قبال قوانین و مقررات نظام صنفی کشاورزی موجب تعلیق یا محرومیت از عضویت در نظامصنفی خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، نصرتعلی کرمی مقدمگفت: نظام صنفی کشاورزی یک نهاد مردمی است و اعضای هیأت مدیره و کارکنان نظام نسبتبه انجام امور و مسئولیت ها متعهد هستند. بر همین اساس تدابیری اتخاذ می شود که تاحد امکان در روند اجرای فعالیت ها اختلال بوجود نیاید و خدمات رسانی به مردم را بهصورت مستمر ادامه دهند.

وی افزود: در مقررات نظام صنفی کشاورزی تدابیری پیش بینی شده که در صورتبروز هر گونه وقفه در این امر، فعالیت های نظام صنفی تداوم یافته و خدمات رسانی بهمردم متوقف نشود. یکی از مهمترین این موارد تعیین هیأت سرپرستی در نظام صنفی کشاورزیاست که ضوابط و شرایط تشکیل آن را قانون مشخص کرده است.

معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، شرایط تعیین هیات سرپرستیبرای نظام صنفی کشاورزی شهرستان را اینچنین برشمرد: از دست دادن شرایط عضویت اعضایهیات مدیره در نظام صنفی کشاورزی، عزل دسته جمعی هیات مدیره توسط مجمع عمومی فوق العاده،عدم انجام وظایف و ماموریت های محوله به هیات مدیره بویژه عدم برگزاری بموقع مجمع عمومیو انتخاب اعضای جدید هیات مدیره، کاهش تعداد اعضای هیات مدیره به دلیل استعفا، غیبتغیرموجه و احکام صادره از محاکم قضایی به نحوی که نصاب قانونی برگزاری جلسات هیات مدیره،قانونی نباشد.

کرمی مقدم تاکید کرد: به استناد ماده 4 دستورالعمل اجرایی برگزاری مجامععمومی نظام صنفی کشاورزی و تبصره 4 ماده 22 قانون نظام صنفی کشور، نظام صنفی کشاورزیاستان مکلف است سه نفر را از بین اعضای واجد شرایط نظام صنفی شهرستان که عضو هیات مدیرهنباشد را به عنوان هیات سرپرستی برای اداره امور نظام صنفی شهرستان مربوطه به طور موقتانتخاب نماید. این هیات موظف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات طبققوانین و مقررات مربوطه در شهرستان اقدام نماید. هیات سرپرستی عهده دار کلیه وظایف و اختیارات هیات مدیره می باشد.

معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در باره مرجع صدور مجوزتعیین هیات سرپرستی نظام صنفی کشاورزی تصریح کرد: صدور مجوز تعیین هیات سرپرستی منوطبه استعلام مدیریت تعاون روستایی استان از دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهادسازمان مرکزی تعاون روستایی ایران می باشد.

واگذاری امورات خدمات بخش دولتی در بخش کشاورزی به نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان

کتاب قانون نظام صنفی کشور با آخرین اصلاحات مصوب 12/6/ 1392

نشست مشترک سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با انجمن تخصصی توزیع کنندگان نهاده ها

نظام ,صنفی ,هیات ,کشاورزی ,سرپرستی ,مدیره ,نظام صنفی ,صنفی کشاورزی ,هیات سرپرستی ,هیات مدیره ,سرپرستی برای ,صنفی کشاورزی شهرستان ,مرکزی تعاون روستایی ,سازمان مرکزی تعاون ,نهاد سازمان مرکزی

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

اخبار فناوری و تکنولوژی sianonapho perdeatictou وبلاگ نمایندگی اهواز . یگان فیلم - معرفی فیلم و سریال ایرانی M&MSUBTITLE Richard's life مرکز فنی پمپ استان قم-الکتروتکنیک باقریان berpreesapo